Baanreglement

  • Alleen clubleden die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-spelerspas kunnen gebruik maken van de tennisbanen. Geen spelerspas betekent niet spelen! Clubleden die nog geen KNLTB spelerspas hebben, kunnen een tijdelijke pas krijgen bij de ledenadministratie.
  • Banen dienen ten alle tijden gereserveerd te worden door het afhangen met de KNLTB-spelerspas voor alle spelers op de betreffende baan. Men kan een baan reserveren voor een periode van maximaal 30 minuten (voor dubbelspel 60 minuten). Na deze tijd is men verplicht de baan opnieuw te reserveren. Om te reserveren dient men een spelerspas op de juiste baan onder de begintijd af te hangen. Het is pas toegestaan opnieuw af te hangen voor een volgende periode, nadat de volledige speeltijd is verstreken. Indien niet correct is afgehangen, qua baan en tijd, hebben de bestuursleden en kantinebeheerders het recht corrigerend op te treden.
  • Zolang er banen vrij zijn, kan geen baan gereserveerd worden die reeds bespeeld wordt.
  • Het bestuur en de kantinebeheerder hebben het recht banen te reserveren voor competitiewedstrijden, toernooien, lessen, trainingen e.d. Dit zal op het afhangbord worden aangegeven. Het streven is om altijd minimaal één baan beschikbaar te houden voor recreatief tennis. Wanneer er geen baan beschikbaar is voor recreatief tennis, zal dit tijdig kenbaar worden gemaakt.
  • Wanneer een baan gereserveerd is voor een competitiewedstrijd dan wel een training en/of een toernooi, kan deze niet door leden (en introducees) gereserveerd worden. Op werkdagen hebben juniorleden van 15.00 – 19.00 uur voorrang boven seniorleden. Op werkdagen hebben seniorleden na 20.30 voorrang boven juniorleden.
  • Introducees mogen, onder begeleiding van een lid van onze vereniging, onze banen gebruiken.
   Voor introducees gelden de volgende regels:

   • KNLTB lid van een vereniging in de gemeente Meerssen: tot 18.00 uur gratis.
   • KNLTB lid van een vereniging in de gemeente Meerssen: na 18.00 uur € 5,00
   • Overige introducees: € 5,00.Eigen leden hebben na 18.00 uur voorrang bij het reserveren van de banen
    Het lid van TV De Pletschmeppers dat de introducee uitnodigt, is verantwoordelijk voor het afdragen van dit bedrag dient bij de kantinebeheerder. Indien deze niet aanwezig is, bij één van de bestuursleden.
  • Het dragen van geschikte tennisschoenen is verplicht. De tennisschoenen dienen schoongemaakt te worden, voordat de banen betreden worden (d.w.z. gravel verwijderen, etc.). Dit voorkomt versnelde slijtage van onze banen.
  • Betreed en verlaat de banen 2, 3 en 4 altijd via de poort tussen baan 2 en 3. Loop nooit over de baan die door anderen bespeeld wordt. Dit kan ongelukken en irritatie veroorzaken.
   Indien steentjes of andere zaken op de baan liggen, dienen deze eerst verwijderd te worden.
   Bij geconstateerde gebreken dient het spelen gestaakt te worden om grotere defecten te voorkomen. Het defect dient gemeld te worden bij de technische commissie of het Bestuur.
  • Na het spelen dienen de gravelbanen altijd geveegd te worden met de aanwezige veegnetten. Deze dienen na het vegen weer te worden opgehangen. Gebreken aan de banen (losse lijnen, kuiltjes e.d.) dienen gemeld te worden bij de technische commissie of de kantinebeheerder.
  • Verlies of beschadiging van de KNLTB-spelerspas dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij de ledenadministratie. Tegen betaling van € 5,00 wordt een nieuwe pas aangevraagd.
  • Spelers en bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf, of degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen op of om het tennispark.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur.

Wij rekenen op ieders medewerking

Het Bestuur